Formule ANNEE    Formule MOIS    Formule JOUR

Formule DATE    Formule AUJOURDHUI    Formule JOURSEM

Formule NO.SEMAINE    Formule NO.SEMAINE.ISO    Formule FIN.MOIS

Formule DATEDIF    Formule NB.JOURS.OUVRES    Formule NB.JOURS.OUVRES.INTL

Formule SERIE.JOUR.OUVRE    Formule SERIE.JOUR.OUVRE.INTL